گفتگوی ترامپ و سلمان درباره قطر

گفتگوی ترامپ و سلمان درباره قطر
رئيس جمهوري آمريكا و پادشاه عربستان درباره بحران قطر گفتگو کردند.

گفتگوی ترامپ و سلمان درباره قطر