گسترش آتش سوزی در امریکا

گسترش آتش سوزی در امریکا
با افزایش شدت آتش سوزی در مرکز فلوریدای آمریکا به مردم هشدار داده شد منطقه را ترک کنند.

گسترش آتش سوزی در امریکا