گزينه‌های خروج از ليست استقلال را بشناسيد

گزينه‌های خروج از ليست استقلال را بشناسيد
استقلال كه ليستش را با پژمان منتظري بسته بود، مجتبي جباري را هم برگرداند تا درست همان لحظه‌هاي قشنگي كه مجتبي روي دوش هواداران و روي هوا به تمرين تيم مي‌رفت، آبي‌پوشاني كه روي زمين بودند، با نگراني از خودشان بپرسند نام كدام بازيكن از ليست درمي‌آيد؟!

گزينه‌های خروج از ليست استقلال را بشناسيد