گزارشی از جلسه شورای شهر تهران

گزارشی از جلسه شورای شهر تهران
جلسه امروز شورای شهر تهران با بررسی اعتراض فرمانداری مبنی بر واگذاری صدور کارت بلیت حمل و نقل به یک بانک خاص آغاز شد.

گزارشی از جلسه شورای شهر تهران