گردهمایی جراحان ارتوپدی ایران

گردهمایی جراحان ارتوپدی ایران
توانمندی های جراحان ارتوپد ایرانی به حدی است که نه تنها بیماری برای درمان به خارج از کشور نمی رود بلکه بیماران کشورهای منطقه نیز برای دریافت مداوا در این زمینه به ایران می آیند.

گردهمایی جراحان ارتوپدی ایران