کودآلی بااستفاده از جلبک های دریایی

کودآلی بااستفاده از جلبک های دریایی
پژوهشگران دانشگاه اصفهان نخستین بار در کشور با استفاده از جلبک های دریایی کود آلی تولید کردند.
۱۰:۴۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ دی


کودآلی بااستفاده از جلبک های دریایی