کنترل مرزهای دریایی برای جلوگیری از ورود بیماری

کنترل مرزهای دریایی برای جلوگیری از ورود بیماری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان بنادر تفاهم نامه ای برای کنترل و جلوگیری از ورود بیماری‌های همه‌گیر از طریق مرزهای دریایی کشور امضا کردند.

کنترل مرزهای دریایی برای جلوگیری از ورود بیماری