کنایه پرسپولیسی ها به بیرانوند

کنایه پرسپولیسی ها به بیرانوند
هواداران پرسپولیس با سر دادن شعارهایی در حمایت از احمدرضا عابدزاده از علیرضا بیرانوند انتقاد کردند.

کنایه پرسپولیسی ها به بیرانوند