کنایه رامین رضائیان به برانکو/ دلم را شکستند

کنایه رامین رضائیان به برانکو/ دلم را شکستند
ستاره سابق قرمزها پس از پیوستن یه تیم اوستنده متنی را منتشر کرد.

کنایه رامین رضائیان به برانکو/ دلم را شکستند