کمبود امکانات بستری مهم‌ترین مشکل معلولان

کمبود امکانات بستری مهم‌ترین مشکل معلولان
رئیس انجمن طب فیزیکی توانبخشی کمبود امکانات بستری را مهم‌ترین مشکل معلولان در حوزه توانبخشی دانست.

کمبود امکانات بستری مهم‌ترین مشکل معلولان