کلاس مجردها

کلاس مجردها
بالابودن ظرفیت روانشناختی، نیاز به مهارت هایی دارد که خارج از محیط دانشگاه باید در کارگاه های روان شناختی آموزش داده شود.

کلاس مجردها