کشف يك رشته تونل در منطقه مرزي مصر با نوار غزه

کشف يك رشته تونل در منطقه مرزي مصر با نوار غزه
نيروهاي امنيتي مصري يك رشته تونل را در منطقه مرزي اين كشور با نوار غزه كشف و منهدم كردند.

کشف يك رشته تونل در منطقه مرزي مصر با نوار غزه