کشف تابوت سنگی متعلق به دوران اشکانی

کشف تابوت سنگی متعلق به دوران اشکانی
تابوت سنگی متعلق به دوران اشکانی در همدان کشف شد. این تابوت از عمق سه متری زمین به دست آمد.

کشف تابوت سنگی متعلق به دوران اشکانی