کرمانشاه در صحنه پرورش شتر مرغ

کرمانشاه در صحنه پرورش شتر مرغ
پرورش شتر مرغ در استان کرمانشاه علاوه بر اشتغالزایی باعث رونق و بهبود اقتصادی در این استان شده است.

کرمانشاه در صحنه پرورش شتر مرغ