کدخدایی: گزارش‌هایی درباره تبلیغات‌ زودهنگام دریافت کردیم

کدخدایی: گزارش‌هایی درباره تبلیغات‌ زودهنگام دریافت کردیم
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه استفاده از بیت‌المال برای تبلیغات انتخاباتی بر اساس قانون منع شده است، تاکید کرد: هیچ یک از افراد نباید از امکانات بیت‌المال در این رابطه استفاده کنند.

کدخدایی: گزارش‌هایی درباره تبلیغات‌ زودهنگام دریافت کردیم