کاهش 23 درصدی پرونده های فرار از خدمت

کاهش 23 درصدی پرونده های فرار از خدمت
پرونده های فرار از خدمت نیروهای مسلح 23 درصد کاهش یافته است

کاهش 23 درصدی پرونده های فرار از خدمت