کاهش تقاضای جهانی نفت در سال 2017

کاهش تقاضای جهانی نفت در سال 2017
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد، انتظار می رود تقاضای جهانی نفت از 1.6 میلیون بشکه در روز سال گذشته به 1.4 میلیون بشکه در سال 2017 کاهش یابد.

کاهش تقاضای جهانی نفت در سال 2017