چوگان و کمانچه در فهرست یونسکو

چوگان و کمانچه در فهرست یونسکو
یونسکو با ثبت چوگان و هنر ساختن و نواختن کمانچه در فهرست جهانی میراث ناملموس موافقت کرد.

چوگان و کمانچه در فهرست یونسکو