چرا گزارش هشت شاکی را به شفر نمی‌دهید؟

چرا گزارش هشت شاکی را به شفر نمی‌دهید؟
شفر در این باره می گوید وقتی اطلاعاتی از وضعیت مجتبی جباری ندارد نمی تواند در مورد او تصمیم بگیرد.

چرا گزارش هشت شاکی را به شفر نمی‌دهید؟