چرا طارمی با رضاییان به بلژیک نرفت؟

چرا طارمی با رضاییان به بلژیک نرفت؟
کاوه رضایی و رامین رضاییان را امسال در لیگ بلژیک می‌بینیم.

چرا طارمی با رضاییان به بلژیک نرفت؟