چراغ سبز شماره ۱۱ استقلال برای تمدید قراردادش

چراغ سبز شماره ۱۱ استقلال برای تمدید قراردادش
مهاجم استقلال تصمیم دارد در استقلال بماند.

چراغ سبز شماره ۱۱ استقلال برای تمدید قراردادش