چراغ سبز شاه ماهی قرمزها به استقلال/ خرید جدید شفر در راه است

چراغ سبز شاه ماهی قرمزها به استقلال/ خرید جدید شفر در راه است
معین عباسیان دفاع چپ تیم پدیده مورد توجه استقلالی ها قرار گرفت.

چراغ سبز شاه ماهی قرمزها به استقلال/ خرید جدید شفر در راه است