پیکر 30 جان باخته حادثه هواپیما مشاهده شد/ سلیمی: انتقال اجساد به شرایط جوی بستگی دارد

پیکر 30 جان باخته حادثه هواپیما مشاهده شد/ سلیمی: انتقال اجساد به شرایط جوی بستگی دارد
تیم های امداد به پیکرهای برخی مسافران هواپیمای سانحه دیده دست یافته اند. تاکنون پیکرهای 30 جان باخته این حادثه، مشاهده شده است.

پیکر 30 جان باخته حادثه هواپیما مشاهده شد/ سلیمی: انتقال اجساد به شرایط جوی بستگی دارد