پیوند موفقیت آمیز رگ مصنوعی در چین

پیوند موفقیت آمیز رگ مصنوعی در چین
دانشمندان چینی با موفقیت رگ مصنوعی را به میمون پیوند زدند.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۹ آذر


پیوند موفقیت آمیز رگ مصنوعی در چین