پیش بینی روند رو به رشد اقتصاد ایران در سال 2018

پیش بینی روند رو به رشد اقتصاد ایران در سال 2018
کارشناسان اقتصادی معتقدند پتانسیل های اقتصاد ایران نشان می دهد که ایران ظرفیت رو به رشد قابل پیش بینی اقتصادی را دارد.

پیش بینی روند رو به رشد اقتصاد ایران در سال 2018