پیشگویی پژوهشگر ایرانی با هوش مصنوعی

پیشگویی پژوهشگر ایرانی با هوش مصنوعی
فارغ التحصیل دانشگاه علم وصنعت موفق شد هوش مصنوعی ابداع کند که می تواند آینده را با استفاده از عکس های ثابت پیش بینی کند.
۱۳:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ آذر


پیشگویی پژوهشگر ایرانی با هوش مصنوعی