پیشنهاد «جوان نهنگ سوار» به محیط زیست

پیشنهاد «جوان نهنگ سوار» به محیط زیست
با انتشار ویدئویی از جوان نهنگ سوار در فضای مجازی، برخی این ویدئو را پسندیدند، اما سازمان محیط زیست به آن انتقاد کرد و آن را مصداق نهنگ آزاری دانست.

پیشنهاد «جوان نهنگ سوار» به محیط زیست