پیشروی گسترده نیروهای عراقی در غرب موصل

پیشروی گسترده نیروهای عراقی در غرب موصل
نیروهای عراقی از همه محورها در غرب موصل در حال پیشروی هستند.

پیشروی گسترده نیروهای عراقی در غرب موصل