پیرترین و جوان ترین داوطلب ریاست جمهوری 96

پیرترین و جوان ترین داوطلب ریاست جمهوری 96
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ۸۶ داوطلب تا الان برای نام‌ نویسی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در ستاد انتخابات کشور حضور یافتند.

پیرترین و جوان ترین داوطلب ریاست جمهوری 96