پیام وزیر کشور در پی جنایت قتل آتنا

پیام وزیر کشور در پی جنایت قتل آتنا
وزیر کشور در پی جنایت واقع شده در پارس آباد استان اردبیل پیامی صادر کرد.

پیام وزیر کشور در پی جنایت قتل آتنا