پول هدایتی برای من هیچ برکتی نداشت / به من گفتن علی دایی نزدیک به چهل تا مغازه داره، گفتم من 41 مغازه می خواهم

پول هدایتی برای من هیچ برکتی نداشت / به من گفتن علی دایی نزدیک به چهل تا مغازه داره، گفتم من 41 مغازه می خواهم
مدافع سابق فوتبال کشورمان گفت: «الان اومدم تو فضای مربی گری این قدر دوست دارم چون سختی هایی که کشیدم و اتفاقاتی که خودم دیدم دوست ندارم فردا روز بازیکنی به سرنوشت من دچار شه.»

پول هدایتی برای من هیچ برکتی نداشت / به من گفتن علی دایی نزدیک به چهل تا مغازه داره، گفتم من 41 مغازه می خواهم