پست نفرین‌شده پرسپولیس/ سرخ پوش شدن این مدافع چپ هم بعید است!

پست نفرین‌شده پرسپولیس/ سرخ پوش شدن این مدافع چپ هم بعید است!
يكي از بزرگترين مشكلات پرسپوليس در چند ساعت گذشته، ناتواني در جذب يك مدافع چپ مطمئن و توانا بوده؛ معضلي كه به شكل عجيبي در دوران مديران و مربيان مختلف هم حل نشد.

پست نفرین‌شده پرسپولیس/ سرخ پوش شدن این مدافع چپ هم بعید است!