پرونده سنگین حقوقی پرسپولیس بسته شد

پرونده سنگین حقوقی پرسپولیس بسته شد
باشگاه پرسپولیس موفق شد تا پرونده سنگین حقوقی خود را در فیفا ببندد.

پرونده سنگین حقوقی پرسپولیس بسته شد