پرداخت حق بیمه مددجویان کمیته امداد

پرداخت حق بیمه مددجویان کمیته امداد
کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف شد هرماه برای هریک از مددجویان 17 هزار و 500 تومان حق بیمه بپردازد.

پرداخت حق بیمه مددجویان کمیته امداد