پرداخت بدهی شرکت های دارویی و درمانی

پرداخت بدهی شرکت های دارویی و درمانی
وزیر بهداشت گفت: منابع مالی طرح تحول سلامت برآورده شد و به زودی بدهی شرکت های دارویی و درمانی پرداخت می شود.
۲۱:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۴ آذر


پرداخت بدهی شرکت های دارویی و درمانی