پرداخت بخشی از مطالبات چایکاران

پرداخت بخشی از مطالبات چایکاران
10 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال واریز شد.

پرداخت بخشی از مطالبات چایکاران