پرتاب ماهواره های گالیله به فضا

پرتاب ماهواره های گالیله به فضا
سازمان فضایی اروپا چهار ماهواره به فضا پرتاب کرد.
۰۸:۱۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۸ آبان


پرتاب ماهواره های گالیله به فضا