پرتاب ماهواره تحقیقاتی چین

پرتاب ماهواره تحقیقاتی چین
چین یک ماهواره تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.
۱۷:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ آبان


پرتاب ماهواره تحقیقاتی چین

نصب تلگرام فارسی