پخت غذا با استفاده از چاپگر سه بعدی

پخت غذا با استفاده از چاپگر سه بعدی
با پخت غذاهای دیجیتالی، فناوری به آشپزخانه ها هم راه پیدا کرد.
۱۰:۰۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۴ دی


پخت غذا با استفاده از چاپگر سه بعدی