پایان کار ساختمان به گواهینامه واکنش در برابر آتش مشروط شد

پایان کار ساختمان به گواهینامه واکنش در برابر آتش مشروط شد
به ساختمانهایی که جهت محصولات نمای خارجی ساختمان گواهینامه واکنش در برابر آتش نداشته باشند پایان کار داده نمی شود.

پایان کار ساختمان به گواهینامه واکنش در برابر آتش مشروط شد