پایان شیطان 6 ساله در سوریه

پایان شیطان 6 ساله در سوریه
با پایان سلطه داعش در سوریه، حالا مردم مناطق جنگ زده برای بازگشت به خانه و کاشانه خود لحظه شماری می کنند.

پایان شیطان 6 ساله در سوریه