پاسخ منفی سازمان لیگ به باشگاه استقلال

پاسخ منفی سازمان لیگ به باشگاه استقلال
روزنامه استقلال جوان واکنش جالبی به شایعه مصدومیت جباری نشان داده ضمن اینکه از پاسخ منفی سازمان لیگ به آبی ها صحبت به میان آورده است.

پاسخ منفی سازمان لیگ به باشگاه استقلال