پاسخ جدید دوحه به خواسته های ریاض

پاسخ جدید دوحه به خواسته های ریاض
دوحه در مقابل خواسته‌های تحریم کنندگان تسلیم نخواهد شد.

پاسخ جدید دوحه به خواسته های ریاض