ورزشگاه بازی ایران – پرتغال مهیای تحویل به فیفا می‌شود

ورزشگاه بازی ایران – پرتغال مهیای تحویل به فیفا می‌شود
موردویا آره‌نا مهیای تحویل به فیفا و کمیته سازماندهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه می‌شود.

ورزشگاه بازی ایران – پرتغال مهیای تحویل به فیفا می‌شود