واکنش تند پرسپولیسی ها به اظهارت کنایه آمیز آرش برهانی

واکنش تند پرسپولیسی ها به اظهارت کنایه آمیز آرش برهانی
اظهارات آرش برهانی درباره هواداران استقلال با واکنش تند پرسپولیسی ها مواجه شده است.

واکنش تند پرسپولیسی ها به اظهارت کنایه آمیز آرش برهانی