واکسن سرطان هنوز تائید نهایی نشده است

واکسن سرطان هنوز تائید نهایی نشده است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: گروهی از محققین، تحقیقاتی در مورد تولید واکسن سرطان انجام داده اند که برای تایید نهایی به زمان بیشتری نیاز دارد.
۱۳:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ آبان


واکسن سرطان هنوز تائید نهایی نشده است