واریز هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان

واریز هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان
مدیرکل برنامه و بودجه آموزش و پرورش از پرداخت و واریز هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان به حساب معلمان و مدارس خبر داد .

واریز هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان