وارث اصلی شماره هفت آبی های پایتخت

وارث اصلی شماره هفت آبی های پایتخت
  مامه تیام بازیکن کم سن و سالی نیست اما می‌شود او را پدیده این روزهای فوتبال ایران دانست.

وارث اصلی شماره هفت آبی های پایتخت