هوای تهران سالم شد

هوای تهران سالم شد
باد و باران در تهران شاخص های کیفی هوا را به شرایط سالم رساند. در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص 70 در شرایط سالم قرار دارد.

هوای تهران سالم شد