هنر انقلاب هفته

هنر انقلاب هفته
در برنامه این هفته هنر انقلاب به زندگی خبرنگار شهید صارمی، هشتمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس، یک صبح پیروزی دیگر، کتاب های بچه های مسجد و … پرداخته است.

هنر انقلاب هفته